showcase text

vlajka

Území obce má zemědělský charakter, více než 93 % rozlohy tvoří zemědělská půda (o 18 procentních bodů více než je průměr v okresu Litoměřice a o 43 % více než v Ústeckém kraji) – větší je i podíl orné půdy (téměř 92 % vůči 62 % v okresu). Naopak lesní pozemky, kterých je v obci minimum (představují pouhých půl procenta rozlohy), mají v okresu i kraji podíl podstatně vyšší (25 %, resp. 30 %).

Charakteristickým znakem krajinného celku jižně od silnice I/15 jsou geomorfologie terénu, skládající se z relativně plochého terénu s mírným úklonem na jihovýchod, nad který vystupují dominanty výrazných vrchů (výlevů neovulkanitů – Hazmburk, Kvítel a Baba. Krajina je téměř odlesněná (až na zmíněné dominanty) a je intenzivně využívaná pro zemědělskou činnost (orná půda). Směrem na sever je krajinný ráz určován vrchovinou Českého středohoří. Je tvořená třetihorními vulkanity s hlubokými a svahovými údolími vodních toků, s dominantami Vršetín (těžba čediče), Plešivec, Hrádek, Blešenský vrch a Solanská hora. Významným rysem severozápadní části jsou hospodářské ovocné sady.

Geologické a geomorfologické podmínky (mírné hřbety, mělké široké sníženiny, mírné svahy, půdy černozemního typu) a také klimatologické podmínky (oblast mírně teplá, okrsek B1) spolu s dalšími přírodními charakteristikami jsou předpokladem pro základní zaměření obce Lkáň, a to na zemědělství. Zemědělská prvovýroba jako dominující funkce modeluje zdejší krajinu již od neolitu. Velmi příznivé podmínky pro pěstování širokého sortimentu zemědělských plodin způsobily, že zornění dosáhlo svého maxima již v 19. století. Mimo zájem zemědělství zůstaly jen strmé, technicky neobdělávatelné svahy vulkanických kopců a říční terasy. Intenzitu obdělávání zdejších polí neovlivnil ani všeobecný ekonomický pokles zemědělské výroby v 90. letech předešlého století. Vzhledem ke zmíněným velmi příznivým podmínkám pro pěstování kulturních plodin je nezbytné předpokládat intenzivní zemědělskou exploataci řešeného území také v dohledné budoucnosti.

Na území Lkáně se nachází chráněné ložiskové území č. 22890000 Podsedice (polodrahokamy – pyroponosná hornina), které ovšem zasahuje velmi málo pouze dva severozápadní výběžky území. Žádná další chráněná území, ptačí oblast NATURA 2000 nebo evropsky významná lokalita zde nejsou, není zde ani památný strom.

ÚSES – na území obce se nacházejí tato biocentra a biokoridory:

» LBC „22" – Luční – rybník na Rosovce byl již realizován včetně výsadeb stromů v bezprostředním okolí vodní plochy – na ploše v k.ú. Klapý

» LBC „25" – Hulán – plocha biocentra na území katastru Lkáně je přizpůsobena hranicím pozemků, biocentrum je navrženo k založení.

» LBK „c" – v úseku od jižního okraje zástavby obce po hranici k.ú. byl založen pás zeleně v šířce 15 m s kombinovanou funkcí biokoridoru a větrné bariéry

» LBK „a" + „b" – jedná se o biokoridory podél toků s kombinovaným cílovým společenstvem dřevinným a bylinným.

Výraznou kostru veřejné zeleně obce tvoří netypicky velký prostor návsi, který vznikl jako záplavové území podél původně meandrujícího přirozeného toku a rybníčku.

V minulosti byl tok i rybníček zregulován velmi tvrdou technicistní formou – koryto potoka je napřímeno a zpevněno kamennou dlažbou v betonovém loži, místo přirozeného rybníčku vznikly dvě požární betonové nádrže, celá plocha je dále členěna příčnými svodnými příkopy (náhrada neexistující kanalizace).

Území obce spadá do vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Největším znečišťovatelem ovzduší v obci je provoz zemědělské živočišné výroby. Jde hlavně o zápach z velkochovu prasat umístěného v blízkosti obytné zástavby. Pásmo hygienické ochrany nebylo vyhlášeno. Dalším znečištěním ovzduší jsou oxidy síry a dusíku z lokálních topenišť. Řešení spočívá v přechodu na ekologicky přijatelnější způsob vytápění. Pro zlepšení kvality životního prostředí a ekologické situace vůbec se navrhuje likvidace odpadních vod v nových ČOV.

Způsob nakládání s tuhými komunálními odpady a stavebním odpadem upravuje obecně závazná vyhláška obce Lkáň č. 5/2001, o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady. V obci nepůsobí firma, která by produkovala nebezpečný odpad. Odpad ze zemědělských farem je kompostován. Na území obce nenachází žádná černá skládka. Kontejnery na separovaný odpad (2× plasty, 1× sklo, 1× papír) jsou umístěny na jednom stanovišti – u prodejny smíšeného zboží na návsi obce, jsou kryté zídkou. Kontejnery odváží firma BEC odpady, Lovosice.

Kontakt

Obecní úřad Lkáň
Lkáň 83
411 15 Třebívlice
+420 416 594 357

Úřední hodiny

Pátek 19:00 - 20:00

Kalendář akcí

Žádná událost k zobrazení

Info vlk

Nabízíme občanům informace pomocí internetu! Napište nám své podněty a nápady pro zlepšení informací.
Váš Vlk